Smarte omstillingsmuligheter

Skrevet av: Silje Haus-Reve

Vi står overfor en tid med behov for endring og omstilling. Omstilling av et næringsliv i en region betyr at regionen gir slipp på noen eksisterende spesialiseringer og utvikler nye spesialiseringer – fortrinnsvis med høyere verdiskaping og som er bærekraftige på lang sikt. Hva skal til for at en region skal lykkes med omstilling? Og hvorfor er det slik at noen regioner klarer å få nye bransjer og næringer til å gro mens andre feiler selv om de prøver?

I samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0 har vi gjennomført analyser som danner et kunnskapsgrunnlag for smarte omstillingsmuligheter til stede i næringslivet i arbeidsmarkedsregionene i det som var tidligere Østfold fylke, samt den nærliggende regionen Follo. Analysene er gjennomført for hver av arbeidsmarkedsregionene hhv. Mosseregionen, Fredrikstad/Sarpsborg, Halden, Indre Østfold og Follo og de interaktive kartene er samlet på denne siden. Analysene og rapporten skrevet inngår som en del av en arbeidspakke i EU-prosjektet GreenOffshoreTech som Viken Teknologiklynge 4.0 leder. Analysene er et grunnlag for det videre arbeidet som skal legges ned i dette prosjektet. GreenOffshoreTech prosjektet gir regionen mulighet til å få tilgang til ny kunnskap og ressurser som har et stort potensial til å sikre en langsiktig, lokal, bærekraftig omstilling og verdiskapning i de ulike regionene.

I analysene benytter vi oss av en metodikk som ofte går under navnet smart spesialisering. Dette er en metode for regional næringsutvikling skal fremme fornyelse og omstilling gjennom å utnytte og utvikle kompetansen som er til stede i næringslivet. Siden hver region besitter en kompetanse som er særegen og unik, stiller hver region med ulike forutsetninger for å lykkes og utvikle konkurranseevne på nye områder.  Det er viktig at man spør hva markedet etterspør i dag, og hva man kan forvente etterspørsel av i framtiden er viktige spørsmål, men også hvorvidt man har de forutsetningene man trenger for å gå i den retningen.

Det dreier seg med andre ord ikke bare om å finne hva regionene har av muligheter, men også hvilke utfordringer man kan ha.  Analysene viser at noen regioner bør jobbe aktiv mot å forankre kunnskapen og skape mer dynamikk og samspill mellom næringene, men andre regioner trenger å oppgradere – gjøre sine næringer mer unik – for å hindre at man ikke bli utkonkurrert av andre.  I en stadig mer globalisert verden er konkurransen blitt tøffere og både land og regioner må bruke de fortrinnene man har og være klar over hvor skoen trykker slik at man kan sette inn riktige tiltak for å lykkes bedre i enn omstillingsprosess. 

Ressursene tilgjengelig på denne siden er ment som et supplement for analysene det er skrevet om i rapporten. De gir mulighet for å finne ut mer om sin egen region ved å klikke seg rundt i diagrammene.